falk header4

Støt vores sponsorer, de støtter os...

Vedtægter

Skrevet af Gerhardt Nielsen ( løve ). Udgivet i Vedtægter mm

Formål.
MC-Falkene har til formål at samle Mc interesserede, til fælles kørsel og hyggeligt samvær
Mc Falkene Haderslev betegner sig selv som en 99% klub

og vores rygmærke er registreret varemærke  , foreløbig indtil udgangen af 2029 og registreret hos bikerfonden

 

 

.

 
 
 
 

( stiftet 11 september 1968 )

§1 Optagelse

a. Der kræves et gyldigt førerbevis til Kategori A for 2 hjulet MC. eller B for 3 hjulet MC. Samt adgang til en indregistreret. MC., for fuldgyldigt medlemskab.

b. Klubben har 6 mdr. prøvetid. Hvorefter bestyrelsen indstiller til afstemning om optagelse. medlemmerne stemmer så på førstkommende klubaften om optagelsen skal ske

c. I prøvetiden, skal personen have udvist aktiv deltagelse i klubbens aktiviteter.

d. For passivt medlemskab, kræves også 6 mdr. prøvetid. Og adgang til et bagsæde, på et fuldgyldigt medlem.

e. Fuldgyldige medlemmer der ikke længere har Mc eller førerbevis, kan fortsætte på samme vilkår, i op til 3 år. (Dette kan dog forlænges ved dispensation.) Derefter vil man overgå til passivt medlemskab. Opfylder man igen kravene, optages man som fuldgyldigt medlem igen.

f. Hvis passive medlemmer ønsker optagelse, som fuldgyldige medlemmer se. §.1 stk. a + b + c, dog kan passivperioden blive modregnet prøvetiden.

g. Man kan ikke være passiv medlem hvis man har en indregistreret MC.

 

§ 2. Eksklusion.

Bestyrelse for MC-Falkene, træffer afgørelse om en eksklusion på et bestyrelsesmøde, hvor der foruden medlemmet indkaldes 2 vidner (aktive medlemmer udenfor bestyrelsen), der skal sikre at eksklusionen behandles korrekt.

En eksklusion kan ske for følgende.

a. Medlemmer der ikke overholder MC‐Falkene’s vedtægter, eller som udviser en for Mc-Falkene skadeligt adfærd.

b. Hvis et medlem af klubben ikke på opfordring udligner et skyldigt penge beløb, Vil man efter en skriftlig påmindelse blive indstillet til eksklusion. Man er dog fortsat klubben beløbet skyldigt.

c. Hvis et medlem modarbejder klubben opfører sig uhensigtsmæssig overfor en klubkammerat eller på anden måde skader klubbens rygte/omdømme.

d. Hvis gældende færdselsregler ikke overholdes i forbindelse med et klubarrangement, eks. fælleskørsel.

Genoptagelse efter udtrædelse af klubben:

a. Der vil af bestyrelsen blive vurderet individuelt, om en ekskluderet eller udtrådt person igen kan optages i klubben.

b. Bliver ønsket om genoptagelse imødekommet, se. §.1 stk. a + b + c

 

 

§3 Kontingent.

a. Størrelsen på kontingent, fastsættes på den årlige general forsamling.

b. Medlemskabet er fra 1/1 til 31/12.

c. Støttemedlemmer 150,-kr . Prøve og Passive 600,-kr betales ved indmeldelse

d. kontingent pr år pt.: fuldgyldige medlemmer: 1200 kr. pr. år – prøve medlemmer og passive 600 kr. pr. år - Støttemedlemmer 150.-kr pr år Prøvemedlemmer fornyer også deres prøve medlemskab årligt Der skal betales senest d.01.01. hvert år, forsømmes dette vil man få en skriftlig påmindelse, at betalingen skal ske senest den 15.01. med et administrationsgebyr på 50 kr. skulle man sidde kravet overhørig betragtes dette som en udmelding

Vedtaget 13.9 2019  kontigent for passive og fuldgyldige medlemmer kan opdeles i to rater 31.12  og  30.6 

 

§ 4. Generalforsamlinger

 

a. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

b. Der indkaldes til general forsamling engang om året, den først kommende lørdag i februar.

c. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Kun fuldgyldige medlemmer har stemmeret. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ændringer af vedtægter kræver dog at 2/3 del af de fremmødte og stemme berettiges stemmer.

§ 5 Dagsorden skal min. indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent og protokolfører

1a Valg af stemmeudvalg / stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Behandling af indkomne forslag.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget med forslag til kontingentstørrelsen

6. Valg af Formand og bestyrelsesmedlem (A) sker i ulige år.

Næstformand, Kasserer / Baransvarlig og bestyrelsesmedlem (B) sker i lige år,

på den årlige generalforsamling

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af bilagskontrollant.

9.Valg af årets falk

10. Eventuelt

.

Kun fuldgyldige medlemmer har stemmeret og kan vælges ind i bestyrelsen , de har tavhedspligt og bestyrelsesforum må ikke citeres og kun bruges/ses af den valgte bestyrelse

d. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt 1/3 af medlemmerne skriftlig forlanger det.

’Alle der ønsker den Ekstraordinær generalforsamling, SKAL underskrives personligt på indkaldelsen’

Bestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Med min. 14 dages varsel

e. hvis et medlem forlader bestyrelsen, indkaldes der til bestyrelses møde. Hvor bestyrelsen konstituere sig på ny.

 

Andre Valg

Bilags kontrollant og div. udvalg samt suppleanter vælges årligt.

 

§ 6. Mærke regler.

a. Rygmærket er vores registrerede Klub mærke, og må kun bæres af fuldgyldige og passive medlemmer, der har udstået prøvetiden Det er dog valgfrit at bære rygmærke. Alle mærker Betales 'kontant'.

b. klubben forbeholder sig retten til, tilbagekøb af rygmærker til max købspris.

c. Bemærk’’ Uretmæssig brug af Mc-Falkene’s Varemærke vil medføre sagsanlæg ’’

§ 7. Almene bestemmelser

a. Mc-falkene.dk er registeret domæne, adgang på siden en underlagt div. Regler, se Disclaimer på siden, login til Falke intern forum er forbehold Fuldgyldige medlemmer samt Passive og Prøvemedlemmer.

Sproget / indlæg i forum skal holdes i modersmålet dansk undtaget herfor er gæsteforum.

b. Falkebestyrelsen forbeholder sig retten til at udnævne æres medlemmer i samråd med klubben. Æres medlemmer kan fritages for kontingent, men har så ikke stemmeret, og kan så heller ikke sidde i bestyrelsen.

c. Bestyrelsen udnævner hvert år. årets falk som bliver bekendtgjort til gen. Fors.

forslag modtages gerne

 

§ 8. Rygepolitik.

a. Rygning er kun tilladt i afmærket rygeområde. Der vil være synligt skiltning om Rygepolitikken og dennes omfang at finde i klubben, der vil ligeledes være dedikeret et rygerum, og revideres jfr.lovgivning.

b. Undtagelse. Ved udlejning af lokale til private fester (fest for lukkede døre), kan den for aftenen baransvarlige Tillade rygning.

§ 8. Opløsning.

Mc Falkene Haderslev kan kun opløses hvis, alle fuldgyldige medlemmer stemmer for dette på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf en er den ordinære generalforsamling.

Ved klubophør skal alle klubbens aktiver og passiver sælges og tilføres kassebeholdningen, og efter gældsudjævning vil et evt, overskud tilfalde Børne Cancer Fonden " post Giro: 003 6080 "

Alle motorcykler gamle som nye, store som små, er velkommen i MC Falkene Haderslev.

Vedtægterne er forfattet af bestyrelsen og godkendt af medlemmerne,

på den årlige generalforsamling år 2017

.

Disclaimer


Formålet med hjemmesiden er at fortælle om Mc klubben MC-Falkene ®, vores aktiviteter og holdninger.
Ved brug af hjemmesiden accepterer du nedenstående betingelser og er indforstået med vores privacy policy. Kan dette ikke accepteres, skal du ikke benytte siden. Hjemmesiden er ejet og drevet af MC-Falkene ®, som er en dansk Mc klub underlagt dansk lovgivning.

Vilkår og betingelser


Ophavsret
Alt materiale på hjemmesiden, undtagen Mc falkene ® logoet, er uden beskyttelse og ophavsret, medmindre andet tydeligt er angivet. Du må derfor kopiere, og bruge dette til privat formål, herunder tekst, billeder, lyd og video, dog ikke til kommercielt formål uden tilladelse fra rettighedshaverne, Mc-Falkene formidler ikke tilladelser fra oprindelige. rettighedshavere.


Varemærker
Mærker og logoer, som er vist på siden, tilhører de respektive firmaer. Intet af det skal opfattes som en licens eller tilladelse, hverken stiltiende eller på anden vis, til at kunne bruge varemærker uden tilladelse af rettighedshavere, Mc-Falkene ® er et registreret varemærke og er beskyttet under patent og varemærkestyrelsen.


Indholdet
Oplysningerne tilstræbes at være korrekte, men der tages dog forbehold for fejl eller mangler. Indholdet stilles til rådighed for dig, som det er, og forefindes uden nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Mc-Falkene ® påtager sig intet ansvar for skader hverken direkte, indirekte, hændelige, følgeskader eller andre skader fra dit brug af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, skader, som skyldes virus på din computer eller andet udstyr. Brugen af informationer på hjemmesiden er på egen risiko.


Oplysninger fra dig til hjemmesiden
Alle oplysninger, herunder spørgsmål, kommentarer eller data du sender til hjemmesiden betragtes som ikke-fortrolige og anses at tilhøre Mc-Falkene ®. Det betyder, at Mc-Falkene ® er berettiget til at bruge oplysningerne i egen interesse. Dette gælder dog ikke personlige oplysninger. Læs venligst privacy policy.


Links
Mc-Falkene ® er ikke ansvarlig for links på hjemmesiden. Brugen af disse er på egen risiko.

Fraskrivelse

Skulle der på hjemmesiden forefindes materiale der menes beskyttet og brugt uretmæssigt kontaktes Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og dette fjernes omgående, gældende for musik, film, og billeder, dog kan man jfr. Lovgivningen forefinde sig på situations momenter, på filmmateriale.


Opdatering af hjemmesiden
Oplysningerne på hjemmesiden må ændres eller fjernes af Mc-Falkene ® på hvilket som helst tidspunkt uden forudgående meddelelse.


Dansk lovgivning
Alt på hjemmesiden er underlagt dansk lovgivning og alle sager i forbindelse hermed skal afgøres ved de danske domstole.

Privacy Policy


Ved brug af hjemmesiden accepterer du vores disclaimer og er indforstået med privacy policy.

Hjemmesiden er ejet og drevet af Mc-Falkene ®, som er en dansk Mc Klub og underlagt dansk lovgivning.

Mc-Falkene ® værner om dine personlige oplysninger, når du benytter hjemmesiden. Vores privacy policy angiver, hvilke oplysninger vi indhenter og hvordan vi anvender informationen. Personlige oplysninger som navn og adresse indhentes alene, når du frivilligt oplyser dem.


Kontakt Mc-Falkene ®
For at kunne besvare forespørgsler, kommentarer etc. er det nødvendigt, at du angiver kontaktinformationer, som navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Oplysningerne bliver ikke videregivet til andre.


Ikke-personlige oplysninger
Når du benytter hjemmesiden, indsamler vi ikke-personlige oplysninger for at du kan få den bedste oplevelse af siden. Tekniske oplysninger er automatisk indsamlet for at spore, hvordan hjemmesiden benyttes. Til formålet bruger vi ”cookies”. Cookies er mindre datafiler, som din browser kan placere på din computer, når du besøger forskellige hjemmesider. Du kan fjerne brugen af cookies i din browser for at forhindre, at cookies bliver placeret på din computer. Selv om det ikke vil have betydning for de basale funktioner af hjemmesiden, kan det hindre hjemmesiden i at fungere som tiltænkt.


Links
Mc-Falkene ® er ikke ansvarlig for, hvordan persondata bliver brugt i links på hjemmesiden.

 

 

Disclaimer er forfattet og godkendt af bestyrelsen 2013 Mc-Falkene ®